داناترین مردم کسی است که شکّ یقینش را زایل نکند . [امام علی علیه السلام]